2017. március 17., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-03-17

2017. március 17. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt
telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és
őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott.
Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a
termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket
összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más
szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak.
Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!"
Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz:
„Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is
ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert
ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták:
„Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik
idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az
építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben
csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek,
és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét." A főpapok és
a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk
beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának
tartotta.
Mt 21,33-43.45-46

Elmélkedés:

A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd azt az Istennek adott
lehetséges választ szemlélteti, miszerint szembe lehet fordulni vele,
ahogyan a gonosz munkások szembeszálltak a szőlőskert urának szolgáival.
Igen, a szabad akarattal rendelkező ember meg tudja tenni, hogy kezébe
veszi a dolgok irányítását. Mindennek megvannak a következményei, s talán
éppen ezzel nem számoltak a Jézus példabeszédében szereplő szőlőmunkások.
Teljes esztelenségnek tűnik cselekedetük. Vajon arra számítottak, hogy a
gazda vég nélkül eltűri majd gonoszságukat? Vagy talán abban reménykedtek,
hogy elmarad a felelősségre vonás?
A szőlőmunkások gonoszsága nyilvánvaló, s nem csak szándékuk gonosz, hanem
mindez megnyilvánul cselekedeteikben is. A gonosz emberi magatartás sérti
Isten jóságát, aki ennek ellenére sem a gonoszok megbüntetésére figyel,
hanem keresi az új lehetőséget. Új munkásokra akarja bízni tulajdonát, új
emberekre akar építeni, olyanokra, akik engedelmesek iránta, elvégzik a
rájuk bízott feladatot és teljesítik kérését. Isten azért küldi el Fiát,
Jézust a világba, hogy ő mutasson nekünk példát az engedelmességre, a
mennyei Atya akaratának tökéletes teljesítésére. A böjti időben Isten új
lehetőséget kínál fel nekünk. A bűnbánat és a megtérés által meghív
minket, hogy jó munkásai legyünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez,
az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te
életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához
ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz
engem és minden embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon
keresztül az örök életre vezet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170317.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum