2018. április 9., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-04-09

2018. április 9. - Hétfő, Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony)

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából
való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így
szólt: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy
te minden asszonynál!"
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle
köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne félj, Mária! Hisz
kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: "A Szentlélek száll
le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz
az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod,
Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban
van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem
lehetetlen."
Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem
szavaid szerint!" Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
Elmélkedés:
Urunk születésének hírüladását az idei esztendőben nem március 25-én
ünnepeltük, mivel ekkor virágvasárnap volt, hanem a mai napra került az
ünnep. A nap jelentőségét többek között éppen az mutatja, hogy nem
marad el az ünnep, hanem egy későbbi időpontra kerül.
A mai napon, amelyet a magyar hagyomány Gyümölcsoltó Boldogasszony
napjának nevez, Jézus születésének hírüladására emlékezünk, ezt idézi
fel az evangélium. Isten küldötte, Gábor angyal megjelent Máriának
názáreti otthonában és közölte vele azt a hírt, hogy gyermeke fog
születni, mert Isten őt választotta ki arra, hogy a Megváltó anyja
legyen. Mária a hallottak miatt első pillanatban zavarba esik, nem érti
egészen, miként is fog mindez megvalósulni. Az angyal tisztázó szavai
után azonban igent mond, beleegyezését adja, elfogadja Istentől az
üdvösség művében neki szánt szerepet, feladatot. Beleegyezésének
hatására leszáll rá a Szentlélek és méhében megfogan a gyermek. Isten
Fia megtestesülésének pillanata ez, s egyben az üdvösség új korszaka az
emberiség történetében.
Az angyali üdvözlet szavaiban különös jelentősége van a kegyelem
szónak. Gábor angyal "kegyelemmel teljesnek" szólítja Máriát (Lk 1,28),
majd pedig ezt mondja neki: "kegyelmet találtál Istennél" (Lk 1,30).
Isten kegyelme végigkíséri a názáreti lányt életében, majd annak végső
állomásaként abban is megmutatkozik, hogy testével, lelkével felvette
őt a mennyország dicsőségébe.
Az ünnep ébressze fel bennünk a vágyat, hogy életünk napjai során
mindig érezzük Isten kegyelmét és az ő kegyelméből mi is eljussunk az
örök életre.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Édes Szűzanyám, Mária, Isten után legnagyobb bizalmam, te hófehér
liliom! Mondj értem jó szót szerelmes fiadnál, szólj erős szót értem.
Légy hűséges védőm, vágyaimnak irgalmas szószólója, mert benned bízom,
Krisztus után egyetlen reményem. Mutasd magad kegyes Anyámnak! Add,
hogy az Úr jóvoltából tagja lehessek a szeretet zárdájának, és
tanítványa a Szentlélek iskolájának, mert ezt te bárkinél jobban
kieszközölheted szent Fiadnál. Hűséges Anyám, légy gyermeked
gondviselője, hogy az élő szeretetnek legyek a termése, az égi kegyelem
harmatában nőjek, és kitartsak az életszentségben.
Nagy Szent Gertrúd


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180409.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum