2017. február 12., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-02-12

2017. február 12. – Évközi 6. vasárnap

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í" betű sem, sőt
egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is
eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket,
azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Majd így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem múlja
felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl,
méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre
mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te
esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te
istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted."
„Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a
jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha
elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a
jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked,
ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És
ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –,
okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül,
házasságtörést követ el."
„Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: „Hamisan ne esküdj, és
tartsd meg az Úrnak tett esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán
ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az
lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még
saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy
feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem"; ami ettől
eltér, az a gonosztól van."
Mt 5,17-37

Elmélkedés:

A törvény helyes megtartása
A mai evangéliumban Jézus így kezdi tanítványainak szóló beszédét: „Ne
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a
prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni." Amikor e
helyen törvényt említ, nem egyes parancsokra vagy előírásokra gondol,
hanem azok összességére, egészére, mindarra, amit Mózes törvénykönyve
tartalmazott, s amelyet a zsidóság egyszerűen csak törvénynek nevezett. Ez
a törvény volt minden zsidó ember számára az életszabály. E törvény
szabályozta az emberek társadalmi és vallási életének minden területét, és
egyedül ennek megtartása üdvözíthette az embert. Ennek fényében értjük meg
azt, hogy miért volt annyira fontos a farizeusok és írástudók számára a
törvények helyes értelmezése, és miért szálltak szembe Jézussal, amikor
azt látták, hogy a legkisebb mértékben is másként cselekszik ő vagy
tanítványai, mint ahogy azt a törvények – legalábbis az ő értelmezésük
szerint – előírták. Mivel meg vannak győződve arról, hogy a törvények
értelmezése tekintetében a saját álláspontjuk a helyes, érthető, hogy
hevesen vitába szállnak Jézussal több alkalommal is.
Ugyanakkor Jézusban is megfigyelhetjük a határozottságot. Mert ha a
törvények megtartása valóban feltétele az üdvösség elnyerésének, akkor meg
kell azokat tartani. A konfliktus abból keletkezik, hogy a farizeusi
gondolkodás inkább a parancsok külső megtartására ügyel, Jézus viszont a
mögöttes lelki tartalmat nézi, a szív szándékát. Isten minden törvénye
mögött ugyanis az húzódik meg, hogy az ember minden erejével törekedjen
szeretni Istent és felebarátai felé is szeretettel forduljon. Ha nincs meg
a szeretet és a jóság az emberek törvénytiszteletében, akkor csupán
kiüresedett formákhoz való ragaszkodás a parancsok megtartása.
Jézus azzal az igénnyel lép fel, hogy ő a törvények helyes magyarázója és
rámutat az egyes parancsok mögötti eredeti isteni szándékra. Az
evangéliumban példákat említ. Először idézi az ószövetségi, mózesi
törvényt, jelezvén, hogy jól ismeri ezeket, majd pedig annak új tartalmára
világít rá. Újszerű kijelentéseit így kezdi: „Én pedig azt mondom nektek."
Véleménye szerint nem ott kezdődik a bűn, amikor valaki kioltja a másik
ember életét, hanem már akkor, amikor gyűlölettel, haraggal néz a másikra
és nem akar vele kiengesztelődni, nem akar neki megbocsátani. Nem akkor
kezdődik a bűn, hogy valaki házasságtörést követ el, hanem akkor, amikor
bűnös gondolattal néz egy másik asszonyra. A bűnt tehát már a gyökerében,
rögtön a bűnös vágy kezdetekor érdemes elfojtani, mert ha nem állunk
ellent a kísértéseknek, akkor elterebélyesednek szívünkben a bűnös
hajlamok és eluralkodnak bennünk a bűnös cselekedetek.
Jézus azt tartja küldetésének, hogy megújítsa, tökéletessé tegye a régi
törvényt. Fedezzük fel Isten parancsaiban azt az útmutatást, amely
bennünket az örök életre vezet! Legyen a szívünkbe írva a szeretet
törvénye!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A te életutad és főként keresztutad azt tanítja
nekünk, hogy nem kitalálnunk kell a szeretetet, hanem rá kell találnunk a
szeretetre és rá kell lépnünk a szeretet útjára. Nem kitalálnunk kell azt,
hogy miként szeressünk, hanem azt kell tennünk, amit te is cselekedtél:
szeretetből odaadtad, felajánlottad magadat Istennek értünk, emberekért.
Önként tetted ezt, szeretetből, ahogyan minket sem kényszerít semmilyen
külső törvény. Erre egyedül a szeretet szívünkbe írt törvénye indít
minket. Segíts minket, hogy ne csak szóval hirdessük a szeretet parancsát,
hanem megtegyük mindazt, amit a szeretet törvénye kíván.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170212.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum