2014. augusztus 30., szombat

[Evangelium] 2014-08-30

2014. augusztus 30. – Szombat

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy
ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta
vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a
harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra
kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik
ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt
szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és
elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük.
Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt:
„Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta." Az úr
így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál,
sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" Jött az is, aki két talentumot
kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik
kettőt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges
szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!"
Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram!
Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és
onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és
elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!"
Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad,
hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem
ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha
megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és
adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még
adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije
van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre!
Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!"
Mt 25,14-30

Elmélkedés:

Jézus példabeszéde a talentumokról nem földi vagyonunk vagy evilági
kincseink gyarapítására buzdít, hanem arra, hogy Istentől kapott lelki
kincseinket kamatoztassuk, azaz saját magunk lelki üdvösségére és
felebarátaink szolgálatára fordítsuk. Az önzésből és a birtoklási vágyból
üdvösségünk végső célja és mások segítése emelhet ki minket. Minden önzés
mögött az húzódik meg, hogy megfeledkezünk Urunkról, és Isten helyébe
képzeljük magunkat, mint akik nem tartozunk felelősséggel senkinek. Az
isteni számonkérés azonban nem marad el. A tőle kapott jó képességek és
tulajdonságok helyes felhasználása szebbé teheti embertársaink életét, a
mi számunkra pedig az örök életet biztosíthatja.
Jézus korában létezhetett olyan irányzat, amely a vallási életben a
hagyományok őrzését tartotta elsődlegesnek, s ezzel mintegy kizárta a
fejlődés lehetőségét. Ezen elgondolással szemben Jézus azt tanítja, hogy
ne elégedjünk meg azzal, hogy az Istentől kapott lelki kincseinket féltve
őrizgetjük, hanem kamatoztassuk azokat. A békességet, a türelmet, a
szelídséget mások felé sugározva mindezek megsokszorozódnak. Az öröm, a
vigasztalás, a másoknak adott jó tanács olyan adottságaink, amelyből sosem
fogyunk ki. Ez a mások felé forduló, önmagát odaajándékozó élet ugyanolyan
kockázatot jelent, mint a pénzzel való kereskedés. De enélkül nincs
fejlődés és talán nincs égi jutalom sem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk! Add, hogy készségesek legyünk
befogadni az életet. Add, hogy legyen bennünk erő, hogy fölemeljük
fejünket, és föltekintsünk Jézusra, akit értünk szegeztek keresztre. Add,
hogy ne vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem vegyük észre az
odafönn-valókat. Add, hogy a világosságban járjunk, ne pedig bűneink
sötétségében. Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban az igazi
Világosság jött közénk. Add, hogy fölismerjük Őt, Neki szolgáljunk, ne
pedig bálványoknak. Add, hogy mindig úgy járhassuk életünk útját, hogy
sose veszítsük szemünk elől: Egyedül Te vagy az Úr, a mi Istenünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140830.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum