2015. február 8., vasárnap

[Evangelium] 2015-02-08

2015. február 8. – Évközi 5. vasárnap

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András
házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak.
Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a
láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a
gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó
előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban
szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert
tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment, elment egy elhagyatott helyre,
és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták,
azt mondták neki: „Téged keres mindenki!" De ő azt felelte: „Menjünk el
máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot,
hiszen ezért jöttem." És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban
Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

Tanítás és gyógyítás
Az evangéliumban Péter anyósának, majd más betegeknek a meggyógyításáról
olvasunk. Ezt követően pedig Jézus tanít, hirdeti az evangéliumot. Jézus
küldetését sűríti magába ez a részlet, amely szerint a mi Urunk gyógyít és
tanít. Küldetésének, földi tevékenységének két mozzanata ez, amelyek
alapján az emberek megtapasztalják Isten jóságát és azt, hogy az Isten
országa elkezdődött.
Jézus a mennyei Atya küldötte, aki Isten igéit hirdeti. Küldetése, hogy
mindenkinek hirdesse az ország örömhírét. Feltámadása után pedig parancsba
adta apostolainak, hogy folytassák az evangélium hirdetését. Ha az Egyház
nem tekintette volna minden korban legfőbb feladatának az örömhír
terjesztését, akkor eltávolodott volna az Úr akaratától és szándékától, és
hozzánk soha nem jutott volna el a krisztusi tanítás. A történelem
folyamán mindig voltak olyan papok és világi hívek, akik megértették, hogy
az evangéliumot nem magukba zárni vagy eltitkolni kell, hanem továbbadni
és életüket annak terjesztésére szentelték. Mert aki felismeri Krisztus
szavában az örök életre vezető igazságot, az embertársait is segíteni
fogja ezen igazság megismerésében és követésében.
Az evangélium megismerése nem a tanult vagy a gazdag emberek kiváltsága,
hanem mindenki számára adott a lehetőség, hogy megismerje, elfogadja az
üdvösség örömhírét és életét ahhoz igazítsa. Nekünk, akikhez a XXI. század
elején eljut az örömhír, szintén tovább kell azt adnunk. Ha ezt nem
tennénk meg, szégyenkezve kellene majd az Úr elé állnunk, mert nem
teljesítettük az ő parancsát. Amikor a tanító Krisztusra figyelünk, aki
tanítását apostolaira bízta, akkor felismerhetjük saját keresztény
feladatunkat is: adjuk tovább az élő evangéliumot, Krisztus igaz
tanítását!
Miként Jézus tanításának elfogadása az ember részéről a hit által
történik, ugyanígy a csodák esetében is nélkülözhetetlen a hit. A hit vagy
megelőzi a csodát, azaz a beteg kifejezi Jézus iránti hitét és az ő isteni
hatalmában bízva kéri gyógyulását vagy a csoda eredményezi a hitet, azaz
annak láttán az emberek hinni kezdenek Jézusban. A különféle
csodaelbeszélések az evangéliumban azt mutatják, hogy Jézusban, az Isten
Fiában mutatkozik meg leginkább az Atya minden ember felé kiáradó irgalma
és szeretete. Isten nem elítélni, hanem megmenteni, megváltani, üdvözíteni
akar minket. Isten szabadító hatalma mutatkozik meg a csodákban, amely az
ember üdvösségét szolgálja. Bibliai értelemben a betegség a gonosznak, a
sátánnak a hatalmát jelenti az ember felett. A betegség annak a jele, hogy
valami elromlott az Isten által jónak teremtett ember testében vagy
lelkében, s ez a gonosz lélek műve. Jézus azért jött el a világba, hogy
kiszabadítson minket a gonosz hatalmából. Erre azért képes, mert az ő
isteni hatalma nagyobb, mint a gonosz ereje. Krisztus felszabadít minket,
hogy bátran Atyánknak merjük szólítani Istent, felemeljük hozzá lelkünket,
hiszen ő is ilyen félelem nélküli kapcsolatot szeretne velünk kialakítani
és fenntartani. A csodás gyógyítások Isten közbeavatkozásai és jelei.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és
meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled. Tanításoddal
és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az emberek között.
Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a gonoszt s ezáltal
megszabadítani az embereket. Segíts minden embert, hogy tanításodban
felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid növeljék hitünket!
Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy abból táplálkozva
kövessünk téged!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-02-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150208.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum