2014. szeptember 24., szerda

[Evangelium] 2014-09-24

2014. szeptember 24. – Szerda, Szent Gellért püspök és vértanú

Így szól az örök Bölcsesség:
Az igazak lelke Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket.
Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való
távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek.
Ők azonban békességben vannak.
Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük telve volt
halhatatlansággal.
Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára
tette és magához méltónak találta őket.
Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket egészen elégő
áldozatul.
Az (utolsó) ítélet idején majd felragyognak az igazak, és olyanok lesznek,
mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik.
Nemzetek fölött ítélkeznek majd, és népeken uralkodnak: és az Úr lesz a
királyuk mindörökre.
Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűségesek
voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz
választottainak osztályrésze.
Bölcs 3,1-9

Zsoltár: Válasz: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint
akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük."
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek,
jönnek és hozzák kévéiket.
H: Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
Zsolt 125,l-2ab.2cd-3.4-5.6

Evangélium:
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

Jézus azt kérte meghívott apostolaitól, hogy családjukat és otthonukat
elhagyva egész életüket neki, illetve az evangélium hirdetésének
szenteljék. Ez az elhagyás és Krisztushoz csatlakozás elengedhetetlen
feltétele annak, hogy az Isten országa növekedjen a világban, többek
között az igehirdetés által. Az apostolok utódai, a püspökök szintén
elfogadják a meghívást és életüket Isten népének szolgálatára ajánlják
fel. Eddig akár megtisztelőnek is tekinthetjük a meghívást, amely később
komolyabbra fordulhat, hiszen Isten egyesektől azt kérheti, hogy hűségüket
a vértanúságig bizonyítsák. Ezt kérte a ma ünnepelt Gellért püspöktől is,
aki hazáját elhagyva a magyarok földjére jött, hogy népünk körében
hirdesse a krisztusi örömhírt, s vértanúságával segítse az elhintett mag
növekedését.
Szent Gellért napján a helytelen (alaptalan) és a helyes félelemről
olvasunk az evangéliumban. Az emberi félelmeket mindig ellensúlyozza az
Istenbe vetett bizalom és a hit. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik, első
szavaival mindannyiszor meg akarja szüntetni a tanítványok félelmét, amely
azonnal elmúlik, mihelyt felismerik őt a hit szemével.
A feltámadt Jézusban és a feltámadásban hívő embereknek a szenvedésektől,
sőt még a haláltól sem kell félniük, hiszen sorsuk ugyanúgy az örök életre
való feltámadás lesz, miként Krisztusé, aki önként vállalta a
szenvedéseket és feltámadásával örökre legyőzte a halált. Nincs okunk
félelemre, ha hisszük, hogy Krisztussal feltámadunk az örök boldogságra.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus Anyja, ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és
küldetésében, kerested Őt, a Mestert a sokaságban, mellette álltál, amikor
fölmagasztalták a földről, s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul; aki
fiadként kaptad meg Jánost, fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket, kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,
Papok Édesanyja!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140924.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum