2018. február 28., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-02-28

2018. február 28. - Szerda

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát
és bizalmasan közölte velük: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az
Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd
kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre
feszítik, de harmadnapra feltámad."
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak)
anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus
megkérdezte tőle: "Mit kívánsz?" Ő azt felelte: "Intézd úgy, (Uram,)
hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a
másik pedig bal oldaladon." Jézus így válaszolt nekik: "Nem tudjátok,
hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet,
amelyet nekem ki kell innom?" "Készek vagyunk!" - felelték. Jézus erre
így folytatta: "A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De
hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok
ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
hozzájuk: "Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki
első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
váltságul mindenkiért."
Mt 20,17-28
Elmélkedés:
Jakab és János apostol azt kéri az Úrtól, hogy Jézus uralmának
beköszöntekor majd ők ülhessenek mellette jobb és bal oldalon. A kérés
a Messiás uralkodására vonatkozó korabeli elképzelésekből fakad,
miszerint az eljövendő Messiás földi királyságot fog létrehozni. A
jelenet azt bizonyítja, hogy még a Jézushoz legközelebb álló
tanítványok, az apostolok is csak lassan értik meg, hogy Mesterük nem
evilági uralomra törekszik.
Az uralkodás vágya helyett Jézus a következőt tanácsolja: "Aki köztetek
nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!" A Szentírásban a szolgálat
kétféle értelemben szerepel. Egyrészt jelenti a rabszolgaságot, amikor
valaki kényszerűségből, alávetettségből a másik embert szolgálja.
Ugyanakkor van egy pozitív értelme is, amikor valaki Istennek szolgál,
illetve embertársait szolgálja, mert bennük Jézust látja és tiszteli.
Ez is magában foglalja azt, hogy Isten nagyobb az embernél, de mégsem
jelent megalázottságot, kiszolgáltatottságot és kényszert sem. Istennek
önként, szabadon szolgálunk, mert felismerjük azt, hogy a mi
szolgálatunk, a mi közreműködésünk által akar segíteni az embereken.
Jézus maga is szolga volt, megváltásunk szolgálója, aki
engedelmeskedett a mennyei Atyának. Szolgálatát szeretetből végezte,
áldozatát önként hozta. Szolgálata így vált értékessé, így eredményezte
üdvösségünket. Tanuljuk meg az Úrtól a szolgáló lelkületet!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig
kitartson melletted!
Szent Iréneusz
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. február 28.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180228.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum