2017. február 1., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-02-01

2017. február 1. – Szerda

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor
elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan
hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle
bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével
véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon
rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?" És megbotránkoztak benne.
Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában,
rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott csodát, csupán
néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott
hitetlenségükön.
Mk 6,1-6

Elmélkedés:

Szent Márk evangélista leírása szerint Jézus, miután megkeresztelkedett, a
kafarnaumi zsinagógában kezdi el működését, ahol egy szombati napon tanít,
majd ördögöt űz egy megszállottból. A következő időszakban Kafarnaumból
indulva körbejárja a Genezáreti-tavat, ellátogat Galilea több településére
és pogányok lakta vidékekre is eljut. Útja során visszatér abba a városba,
ahol nevelkedett. Világos számunkra, hogy Názáret városáról van szó, bár a
helység nevét egyedül Lukács evangélista jegyzi le a zsinagógai
fellépéssel kapcsolatban. A helyszínt Márk evangélista így jelöli meg:
„Jézus megérkezett saját városába." A szentmisén való felolvasásra szánt
szövegünk első mondata a könnyebb érthetőség érdekében a „saját város"
kifejezést már helyettesíti a Názáret névvel, most mégis inkább az eredeti
kifejezéshez kapcsoljuk gondolatainkat.
Jézus a saját városának tekinti Názáretet, ahol felnevelkedett. Éppen e
városból való származása miatt szokás őt názáreti Jézusnak hívni. A
názáretiek is úgy gondolják, hogy Jézus egy közülük való ember, jól
ismerik őt gyermekkorától fogva, illetve családját is. Ezért sorolják fel
családtagjainak nevét, illetve nevezik meg őt „Mária fiaként." Úgy tűnik
azonban, hogy Jézus földi származásának ismerete megakadályozza a
názáretieket abban, hogy felismerjék isteni származását, s ezt abból
látjuk, hogy hitetlenül, kételkedve fogadják őt, majd pedig elutasítják.
Hitetlenségükön maga Jézus is elcsodálkozott, miként az enyémen is, ha
előítéletekkel vagyok iránta.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk, Urunk! Te jól tudod, hogy mi lakik az emberben, mi
lakik a szívünkben. A te képmásodat hordozzuk magunkban, ami azt jelenti,
hogy nem önmagunkért, hanem neked élünk. Életünk akkor válik igazi
értékké, ha azt a te és az emberek szolgálatára szenteljük. Alakíts át
minket akaratod szerint, hogy szívünk mindig a te szándékaidat keresse!
Add nekünk a szívünket átformáló megtérés kegyelmét, hogy Fiadhoz
hasonlóan életünket áldozzuk neked!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170201.mp3
 
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum