2007. július 8., vasárnap

[Evangelium] 2007-07-08

2007. július 8. - Évközi 14. vasárnap

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha
nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és
igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról
házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit
elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett
hozzátok az Isten országa!
De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen,
menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami
városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az
Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a
napon, mint ennek a városnak."
A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. "Uram - mondták -, a te
nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt:
"Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam
nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn
úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak
örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak
örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben."
Lk 10,1-12. 17-20

Elmélkedés:

Küldött vagyok
A mai evangéliumi történet szerint nyilvános működésének ideje alatt Jézus
missziós útra küldte tanítványait. Miután kellő ideig tanította őket, a
Mester elérkezettnek látta az időt, hogy az ő nevében elinduljanak és
hirdessék tanítását. Az indulás előtt gyakorlati tanácsokat ad nekik,
amelyek bátorságra, eszköztelenségre, Istenbe vetett bizalomra és
lelkesedésre ösztönöznek.

A történet értelmezéséhez segítséget nyújtanak azok az evangéliumi
beszámolók, amelyek szerint feltámadása után Jézus missziós parancsot ad
az apostoloknak, a tanítványoknak és az egész Egyháznak. A két misszióba
küldés esetét jogosan kapcsoljuk össze, hiszen egyiknél sem az apostolok
által végzett konkrét tevékenység leírása a fontos, hanem Jézus parancsa
és annak teljesítése. A mai részben például Lukács nem is részletezi az
apostoli munkát. Ehelyett a jézusi küldés lényegi elemeire és a munka
eredményére irányítja figyelmünket. Mivel az evangélium hirdetése a mai
Egyháznak és nekünk, a mai kor keresztényeinek szóló missziós parancs,
érdemes végiggondolnunk ennek főbb pontjait annak érdekében, hogy
teljesíteni tudjuk küldetésünket.

A négy evangélistánál találunk különböző és megegyező elemeket, amelyek a
missziós feladat teljesítésének sokféleségére, ugyanakkor egységére
utalnak. Máté evangéliumának sajátossága ebből a szempontból az lehet,
hogy a misszió szorosan kapcsolódik a jézusi alapítású Egyházhoz, amely a
Jézus által rábízott tanítást, igazságot hirdeti, és kapcsolódik a
szentségekhez, különösen is a keresztséghez, amelyeket az Úr szintén az
Egyház közösségére bízott (Mt 28,19). Márk elsősorban az igehirdetésben
látja a misszió megvalósulását, s az a szándék vezérli, hogy az ige
hallgatóját olyan hitvallásra késztesse, amelyet a Jézust Messiásnak
nevező Péter apostol (Mk 8,29) vagy a Jézust Isten Fiának megvalló római
katonatiszt tett a kereszt tövében (Mk 15,30). Ugyanezt a küldetést Lukács
az isteni irgalmasságról és a feltámadásról szóló tanúságtételnek tekinti,
János pedig Jézusnak az Atyától való küldetése és az apostolok Jézus
általi küldése közötti párhuzamot emeli ki: "Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21) - mondja Jézus.

A küldetésben emellett vannak alapvető közös elemek is. Mindenekelőtt a
Jézus nevében való cselekedetet kell megemlítenünk. A misszió minden
formája - legyen az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása,
tanúságtétel vagy szeretetgyakorlás - a küldőnek, Jézusnak a nevében
történik. Az Ő nevében hirdetjük az evangéliumot és az Ő nevében
gyakoroljuk az irgalmas szeretet cselekedeteit.

Másodszor: Jézus megfelelő segítséget ad nekünk a küldetés teljesítéséhez
azáltal, hogy elküldi a Szentlelket. A Lélek indít minket az igehirdetésre
és a tanúságtételre, Isten Lelke irányítja és vezeti az Egyházat e
misszióban és a Lélek gondoskodik az eredményességről.

Harmadszor: Az első missziós út a környék városaiban és falvaiban élőket
érintette. A feltámadás utáni második missziós parancs már minden emberhez
szóló küldetést jelent, azért a mi feladatunk a világ minden népéhez szól.

S végül: Jézus minden tanítványának kötelessége a misszió, a hit és az
igazság továbbadása. Én is küldött vagyok, akit a Szentlélek indít és
vezet!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, ha azt hiszem, hogy szívemet elárasztja a szeretet, de egy őszinte
pillanatban észreveszem, hogy a szeretett személyben önmagam szeretem,
szabadíts meg önmagamtól!
Uram, ha azt hiszem, hogy már mindenemet odaadtam, de egy őszinte
pillanatban észreveszem, hogy én szeretnék valamit kapni, szabadíts meg
önmagamtól!
Boldog Kalkuttai Teréz


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Sokan tudjátok, hogy az e-vangélium mellett a leginkább a vértanúhalált
halt Brenner János atya tiszteletének előmozdítását tekintem szívügyemnek.
Ennek jegyében született Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámája,
amely most megjelent CD-n és kazettán.A keresztény, ifjúsági dalairól
országosan ismert szerző ezen műve 17 dalban dolgozza fel János atya
életét. Azoknak ajánlom, akik valami csodálatosat, felemelőt és meghatót
szeretnének hallani és hallgatni. Részletes ismertetés és a megrendelés
lehetősége itt található:
[1]http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html

Az oldalon bele lehet hallgatni a műbe.
Szeretettel: István atya

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/brenner/brenner-ujd.html
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Nincsenek megjegyzések:

Blogarchívum